Mediation

Mediation voor franchisegevers en franchisenemers

Heeft u een conflict met uw franchisenemer(s)? Laat Koelewijn & Partners dan bemiddelen!

Als een franchisegever en één (of meerdere) franchisenemer(s) een geschil hebben en zij er niet uitkomen, zijn zij al snel geneigd juridische stappen te zetten. Er worden over en weer juridische brieven geschreven of één van de partijen stapt naar de rechter. Een gerechtelijke procedure kost vaak echter veel geld, tijd en energie en bovendien vormt een vonnis van de rechter geen garantie voor een resultaat tot tevredenheid van beide partijen. Hierdoor valt steeds vaker de keuze op een andere vorm van conflictoplossing zoals mediation.

Wat is Mediation?

Mediation is een wijze van conflictoplossing buiten de rechter om, waarbij via bemiddeling door een professionele onafhankelijke derde, de mediator, partijen zelf proberen hun conflict op te lossen.

Hierbij is het doel dat beide partijen zich kunnen vinden in de uiteindelijke oplossing. Door het lopende conflict zijn franchisegever en/of franchisenemer(s) vaak niet meer in staat om zelfstandig een passende oplossing te vinden omdat beiden bij hun eigen standpunt blijven en (emotioneel) teveel in het conflict zijn verwikkeld.

De mediator is neutraal, onpartijdig, onafhankelijk en neemt geen standpunt in. Bij mediation gaat het er niet om te winnen of de ander te laten verliezen. Het gaat om het vinden van een wederzijds passende oplossing. Dit is van groot belang om de relatie tussen franchisegever en franchisenemer(s) in ere te houden of te herstellen.

Kortom, mediation is een betere oplossing dan het kiezen voor een gerechtelijke procedure wat vaak veel geld, tijd en energie kost.

Hoe gaat Mediation in zijn werk?

  • Franchisegever of franchisenemer(s) benader(t)(en) de mediator die vervolgens beoordeelt of het conflict zich leent voor bemiddeling.
  • Als dit het geval is, benadert de mediator de 'tegenpartij' met de vraag of deze bereid is mee te werken aan bemiddeling. Partijen worden verzocht alle relevante stukken, zoals het franchisecontract en relevante correspondentie, op te sturen
  • Vervolgens worden afspraken ingepland met beide partijen afzonderlijk om het verhaal van beide partijen te inventariseren. Hierna volgt een gezamenlijke afspraak waarin in alle openheid het conflict wordt besproken. De mediator houdt hier de relatie, bedrijfsmatige consequenties en belangen van de partijen centraal. Soms komen partijen in één afspraak al tot oplossingen. En soms zijn er meerdere afspraken benodigd, bijvoorbeeld omdat een mogelijk oplossing verder onderzoek vereist van (één van) de partijen.
  • In de meeste gevallen komen partijen zo tot een oplossing. Vervolgens legt de mediator deze schriftelijk vast en laat dit stuk door beide partijen ondertekenen. Iedere partij ontvangt hiervan een exemplaar.
  • Lukt het partijen onverhoopt toch niet tot overeenstemming te komen, dan zal de mediator hen informeren over de andere mogelijkheden van geschillenbeslechting, zoals arbitrage en de rechter.

Doordat wij niet alleen ervaring hebben als mediator, maar tevens veel kennis en ervaring hebben van franchising kunnen we in veel gevallen misverstanden snel verhelpen. Hierdoor kunnen we snel helpen bij het voeren van het inhoudelijke gesprek waarin men tot oplossingen kan komen. Met onze jarenlange ervaring staan we u graag bij in de rol als mediator.