Het Precontractueel Informatie Document (PID)

Het Precontractueel Informatie Document (PID)

Precontractueel Informatie Document: Hierin is alle informatie beschreven die een kandidaat-franchisenemer moet ontvangen in de precontractuele fase

Doel van de Wet Franchise is onder andere om de positie van de franchisenemer te versterken. In de Wet Franchise is daarom onder andere een artikel opgenomen over de informatie die een franchisenemer moet ontvangen voordat hij toetreed tot een franchiseformule. Deze informatie moet de franchisenemer helpen een weloverwogen keuze te maken of hij zich bij de franchiseformule wil aansluiten. Om dit proces te stroomlijnen staan in de Wet Franchise een aantal onderwerpen opgenomen welke de franchisegever moet aanleveren. Om dit te stroomlijnen adviseren wij jou om dit op te nemen in een Precontractueel Informatie Document.

Overigens geldt de informatieplicht in de Wet Franchise wederzijds. De franchisegever kan volgens de Wet Franchise dus ook de franchisenemer vragen bepaalde belangrijke informatie te overhandigen. Denk hierbij aan afschriften of de franchisenemer wel de benodigde investering zou kunnen doen.

Van Precontractueel Informatie Document naar Franchiseovereenkomst

Het Precontractueel Informatie Document dient vier weken vóór het ondertekenen van de franchiseovereenkomst te zijn overhandigd aan de kandidaat-franchisenemer. Tijdens deze vier weken mogen er geen wijzigingen in de samenwerking worden doorgevoerd die negatief of bezwarend zijn voor de kandidaat-franchisenemer. Ook mag franchisegever franchisenemer niet verplichten om investeringen te doen of andere verplichtingen hierin aan te gaan. De periode is alleen bedoeld voor de franchisenemer voor verder onderzoek en uitwerking van zijn plannen.

Onderwerpen in het Precontractueel informatie Document

In de Wet Franchise zijn een aantal onderwerpen benoemd die in ieder geval verstrekt moeten worden aan de kandidaat-franchisenemer:

1. De te tekenen franchiseovereenkomst, inclusief bijlagen

Het is van groot belang dat een franchisenemer weet en begrijpt wat er in de franchiseovereenkomst staat. Normaal gesproken wordt de franchiseovereenkomst van te voren gezamenlijk besproken. Gedurende de stand-still termijn van vier weken kan de kandidaat-franchisenemer eventueel extra extern advies inwinnen van een expert om op die manier nog beter te begrijpen wat zijn rechten en plichten binnen de franchiseovereenkomst zijn. Tijdens deze periode mag de concept franchiseovereenkomst niet worden gewijzigd, tenzij de wijziging in het voordeel van de franchisenemer is.

2. Overzicht van alle te betalen vergoedingen en opslagen en andere bijdragen inclusief toelichting waarvoor deze dienen

In de franchiseovereenkomst zijn diverse bepalingen over de vergoedingen en opslagen opgenomen. Echter wordt vaak pas in het franchisehandboek concreet toegelicht wat de franchisenemer voor deze vergoedingen en opslagen terugkrijgt. Aangezien de kandidaat-franchisenemer normaliter het handboek pas krijgt wanneer hij de franchiseovereenkomst ondertekend heeft, moet deze informatie ook worden opgenomen in het Precontractueel Informatie Document.

3. Overzicht van de investeringen die de nieuwe franchisenemer moet doen

In de franchiseovereenkomst is de entreevergoeding opgenomen. Dit is één onderdeel van de investering. In de meeste gevallen zijn er echter ook nog andere investeringen die de nieuwe franchisenemer moet doen. Hier moet de kandidaat-franchisenemer inzicht in krijgen. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur, inventaris of goederen die de franchisenemer nodig heeft. Bij zaken als de verbouwing van een pand of de aankoop van een inventaris zal dit veelal om een indicatie gaan. Dit is immers afhankelijk van de staat van het pand en andere niet te voorziene factoren. Ook terugkerende investeringen moeten worden opgenomen in het Precontractueel Informatie Document.

4. Informatie over de wijze en frequentie van het franchiseoverleg

Hoe vaak binnen een franchiseorganisatie overleg plaatsvindt, zegt iets over de onderlinge betrokkenheid binnen de franchiseformule en de inspraak die franchisenemers hebben. Tevens is het voor de franchisenemer van belang om te weten of er overlegorganen in het leven zijn geroepen, zoals een franchiseraad of franchisevereniging, waarmee de franchisegever goed functionerend overleg heeft.

5. Contactgegevens van het vertegenwoordigende orgaan van de franchisenemers (indien aanwezig)

Met de contactgegevens kan de kandidaat-franchisenemer contact opnemen met franchisenemers om te vragen naar hun ervaringen binnen de franchiseformule. Bestaande franchisenemers kunnen het beeld wat de franchisegever van de formule heeft geschetst verder aanvullen zodat de kandidaat-franchisenemer de juiste beslissing kan nemen.

6. Informatie over de financiële gezondheid van de franchisegever

Franchisegever is verplicht om franchisenemer beschikbare en relevante informatie over zijn financiële positie te verstrekken aan de franchisenemer. Het is voor de kandidaat-franchisenemer immers van belang om te kunnen beoordelen of de franchisegever niet op de rand van een faillissement staat.

7. Financiële informatie over de beoogde locatie waar de nieuwe franchisenemer actief zal worden of informatie van vergelijkbare franchisevestigingen

Het kan hierbij gaan over eerdere omzet, maar ook over vestigingsplaatsonderzoeken, onderzoek naar de lokale koopkracht of huurprijzen. Indien het gaat om een vestiging waar nog niet eerder een franchisenemer zich heeft gevestigd, dan dient de franchisegever financiële informatie te verstrekken van een vergelijkbare onderneming.

8. Alle overige voor de kandidaat-franchisenemer potentieel relevante informatie

In de Franchisewet, en zoals hierboven beschreven, zijn een aantal onderwerpen omtrent de informatieverstrekking vastgelegd. Het kan echter zo zijn dat er nog andere relevante informatie is die de franchisenemer moet weten om een weloverwogen keuze te kunnen maken om de franchisesamenwerking aan te gaan. Om deze reden is in de Franchisewet opgenomen dat dit soort overduidelijk relevante informatie óók verplicht is om op te nemen in het Precontractueel Informatie Document.

Het Precontractueel Informatie Document opstellen

Het Precontractueel Informatie Document is daarmee een document met juridische waarde. Hiermee voldoe je immers aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Franchisewet. Het niet juist opstellen van een Precontractueel Informatie Document en daarmee het niet juist verstrekken van de benodigde informatie, kan grote gevolgen met zich meebrengen.

Koelewijn & Partners helpt jou graag bij het opstellen van het Precontractueel Informatie Document (PID). Interesse? Neem dan via onderstaand formulier vrijblijvend contact met ons op.