Franchisevereniging

Het oprichten van een franchisevereniging

"Het recht tot vereniging wordt erkend." Artikel 8: Vrijheid van vereniging (grondwet).

Zo hebben ook franchisenemers in Nederland het recht om zich te verenigen. Een franchisevereniging vind je bij veel grotere franchiseorganisaties die ook een franchiseraad hebben. Een franchisevereniging wordt door de franchisenemers opgericht. De franchisevereniging heeft een bestuur, dat vervolgens deel uit kan maken van de franchiseraad, mits de franchisegever de vereniging erkent en hiermee instemt.

Wat is een franchisevereniging?

Een franchisevereniging is een vereniging waarbij het liefst alle franchisenemers zijn aangesloten. Het bestuur van de franchisevereniging vertegenwoordigt het belang van alle franchisenemers richting de franchisegever. De franchisevereniging heeft statuten en (eventueel) een huishoudelijk reglement. Daarbij is de vereniging ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hiermee ontstaat een rechtspersoon, dat een serieuze gesprekspartij vormt richting franchisegever.

Franchisevereniging is zelfstandig rechtspersoon

Omdat een bij de KvK ingeschreven vereniging een rechtspersoon is, kan een franchisevereniging ook contributies aan de leden (franchisenemers) vragen en verplichtingen aan gaan. Een praktische uitwerking van deze verenigingsstructuur kan zijn, dat de franchisevereniging de leden bepaalde diensten verleent of derden zoals externe franchiseconsultants voor advies en begeleiding kan inhuren, wanneer zij dit nodig vindt.

Franchisevereniging heeft een bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt uit de leden benoemd. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle leden hebben in principe een stemrecht in de algemene ledenvergadering. Bij grote verenigingen kan soms een ledenraad worden gekozen die gerechtigd is de leden in bepaalde gevallen te vertegenwoordigen.

Lidmaatschap kan verplicht gesteld worden in het franchisecontract

We raden franchiseorganisaties aan om te eisen dat iedere franchisenemer lid is van de franchisevereniging wanneer deze bestaat. Het is aan de franchisegever om dit op te nemen in de franchiseovereenkomst. Franchisenemers hebben dan in de vereniging allemaal dezelfde rechten, plichten en bevoegdheden. Ook dragen zo alle franchisenemers financieel bij aan de franchisevereniging. Wanneer lidmaatschap niet verplicht is gesteld is er het risico dat er twee kampen gaan ontstaan, wat de onderlinge samenwerking niet ten goede komt.

Wettelijke regels franchisevereniging

De regels die gelden voor een vereniging zijn wettelijk geregeld. Deze wettelijke regels kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn en omvatten onder meer bepalingen ten aanzien van:

 • De statuten
 • Het bestuur
 • Het bijeenroepen van ledenvergaderingen
 • Het stemrecht
 • De aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid
 • Et cetera

Het oprichten van een franchisevereniging

Vorming voorbereidingscommissie

Een voorbereidingscommissie, bestaande uit enkele franchisenemers en idealiter één of enkele leden van het franchisemanagement, doen de voorbereiding van het oprichten van de franchisevereniging. Hierbij moeten de volgende zaken worden voorbereidt:

 • Keuze overlegstructuur.
 • Aanpassen van het franchiseraad reglement voor het franchiseoverleg.
 • Het opstellen van statuten voor de franchisevereniging.
 • Zoeken van kandidaten voor het bestuur.
 • Organiseren van de oprichtingsvergadering.
 • Redigeren oprichtingsbesluit en het notuleren daarvan.

Oprichtingsvergadering

Tijdens de oprichtingsvergadering wordt het oprichtingsbesluit genomen en het bestuur gekozen. De bestuursleden zullen in veel gevallen ook plaats nemen in de franchiseraad.

Zoals je kunt lezen brengt het nogal wat met zich mee om een franchisevereniging op te richten. We adviseren je daarom om altijd deskundig advies in te winnen. Koelewijn & Partners heeft jarenlange ervaring met het oprichten van franchiseverenigingen en help je graag met het navigeren van de (wettelijke) vereisten.