Algemene Voorwaarden

van Koelewijn & Partners bv

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan:

1.1. Algemene Voorwaarden: Deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Aan deze voorwaarden kunnen, afhankelijk van de inhoud en doel van de Overeenkomst, aanvullende algemene voorwaarden worden gehecht.
1.2. Diensten: Een van de door Koelewijn & Partners bv aangeboden diensten, zoals onder meer het geven van advies, het online plaatsen van informatie over de Klant en aan haar gelieerde organisaties, het tot elkaar brengen van (Aspirant-)franchisenemers, franchisegevers en toeleveranciers, het bieden van praktische operationele ondersteuning en alle andere diensten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Koelewijn & Partners bv en Klant.
1.3. Klant: De (potentiële) opdrachtgever en elke overige natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Koelewijn & Partners bv en/of met wie een Overeenkomst wordt gesloten.
1.4. Koelewijn & Partners bv: Koelewijn & Partners bv, ingeschreven onder KvK-nummer 31050175. U kunt contact opnemen met Koelewijn & Partners bv via telefoonnummer +31 35 542 0828 of via het e-mailadres: info@koelewijn.nl.
1.5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Klant en Koelewijn & Partners bv op grond waarvan Koelewijn & Partners bv Dienst(en) aan Klant ter beschikking stelt.
1.6. Aspirant-franchisenemer: De natuurlijke persoon die zijn of haar persoonsgegevens en andere informatie aan Koelewijn & Partners bv of Klant verstrekt met de ambitie om franchisenemer te worden bij een franchiseformule.
1.7. Clouddiensten: diensten waarbij Koelewijn & Partners bv via het internet gebruik maakt van software, hardware en/of opslagruimte van derden en/of persoonsgegevens beschikbaar stelt aan leveranciers van deze software, hardware en opslagruimte.

2. Algemeen

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van Diensten door Koelewijn & Partners bv aan haar Klant, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan niet (schriftelijk) vastgelegd in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten van Koelewijn & Partners bv of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Koelewijn & Partners bv en haar Klant, respectievelijk haar rechtsopvolger.
2.2. Tevens geeft Klant hierbij aan akkoord te zijn met de bepalingen van de privacy policy zoals deze op de website van Koelewijn & Partners bv in te zien is via https://koelewijn.nl/privacy-policy.
2.3. Eventuele door Klant voorgestelde afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Koelewijn & Partners bv en Klant zijn overeengekomen.
2.4. Koelewijn & Partners bv heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Klant stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen.
2.5. Koelewijn & Partners bv wijst bij voorbaat en uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Klant van de hand.
2.6. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Koelewijn & Partners bv en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.
2.7. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Koelewijn & Partners bv zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen, doch dat daarbij de nietigheid/vernietigbaarheid zal zijn weggenomen.
2.8. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

3. Offertes/overeenkomst

3.1. Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van Koelewijn & Partners bv zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld. Behoudens anders vermeld, hebben offertes een geldigheidsduur van 30 werkdagen, met dien verstande dat Koelewijn & Partners bv te allen tijde gerechtigd is om offertes te wijzigen, op te schorten of in te trekken.
3.2. Overeenkomsten met Klant binden Koelewijn & Partners bv en Klant pas nadat de Overeenkomst door Koelewijn & Partners bv per e-mail is bevestigd c.q. door Koelewijn & Partners bv is ondertekend, dan wel nadat Koelewijn & Partners bv kenbaar heeft gemaakt dat zij met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. In dat laatste geval is het door Klant niet bevestigd c.q. niet ondertekend hebben voor de nakoming van de Overeenkomst door Klant niet relevant en is Klant aan de Overeenkomst gebonden   
3.3. Offertes en Overeenkomsten zijn gebaseerd op informatie die aan Koelewijn & Partners bv door Klanten is verstrekt. Klant staat ervoor in, dat Klant voor de opzet en uitvoering essentiële informatie heeft verstrekt, die benodigd is voor de uitvoering van de Overeenkomsten.

4. Uitvoering van de werkzaamheden

4.1. Het moment, waarop met de werkzaamheden moet worden begonnen en de periode, waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, worden door Koelewijn & Partners bv in overleg met Klant bepaald. Met de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden wordt pas gestart, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen op de wijze zoals beschreven in art. 3.2, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal Koelewijn & Partners bv Klant voldoende inzicht verstrekken in resultaten en tussenresultaten, opdat de werkmethode en de voortgang kunnen worden gecontroleerd. Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de overeengekomen tijdsplanning zal worden overschreden, is Koelewijn & Partners bv verplicht Klant hiervan in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk mededeling te doen. De door Koelewijn & Partners bv opgegeven tijdsplanning is nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering van de opdracht dienen wij in gebreke te worden gesteld. Overschrijding van de tijdsplanning, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft, kan voor de Klant geen aanleiding zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Bij excessieve overschrijding van de tijdsplanning zal Koelewijn & Partners bv in overleg treden met Klant.
4.3. Koelewijn & Partners bv is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, indien wij van mening zijn dat dit bijdraagt tot een zo goed mogelijk invulling van de werkzaamheden. Ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering zijn wij tevens gerechtigd tot het gebruik van Clouddiensten.
4.4. De productie en plaatsing van advertenties verzorgt Koelewijn & Partners bv uitsluitend na schriftelijk gegeven opdrachten op basis van door de Klant verstrekte informatie. Koelewijn & Partners bv aanvaardt voor de inhoud en de lay-out van de advertentie geen enkele aansprakelijk.
4.5. De productie- en plaatsingskosten van een advertentie zijn voor rekening van Klant. De productie- en plaatsingskosten worden rechtstreeks door Klant aan derden betaald, tenzij anders met Koelewijn & Partners bv overeengekomen is.
4.6. Werkzaamheden worden door Koelewijn & Partners bv naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van door Koelewijn & Partners bv verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten haar invloed vallen. Koelewijn & Partners bv kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door Koelewijn & Partners bv verrichte werkzaamheden. Koelewijn & Partners bv heeft een inspanningsverplichting.
4.7. Onze administratie (waaronder e-mails en digitale scans bijvoorbeeld van opdrachtbrieven) strekt tegenover u tot volledig bewijs, behoudens door u geleverd tegenbewijs.
4.8. Wij kunnen meer werkzaamheden verrichten en aan u in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de Opdracht van toepassing zijnde (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, adviezen, handboeken, rapporten en overige materialen, de databankrechten, merkrechten (inclusief domeinnamen) en handelsnamen berusten bij Koelewijn & Partners bv of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat en de informatie die door Klant is geleverd.
5.2. Het is Klant niet toegestaan enige door Koelewijn & Partners bv verstrekte informatie of materialen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koelewijn & Partners bv, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

6. Medewerking Klant

6.1. Klant zal op eerste verzoek van Koelewijn & Partners bv gegevens en/of hulpmiddelen ter beschikking stellen om de opgedragen werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Tevens zal Koelewijn & Partners bv moeten kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de Klant. Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en/of hulpmiddelen, alsmede voor de tijdige oplevering hiervan. Indien voor de Klant een planning voor de levering van onze Diensten is opgesteld en de Klant de verzochte gegevens en/of hulpmiddelen niet tijdig, voor de door Koelewijn & Partners bv gecommuniceerde deadline, aanlevert vervalt de verplichting voor Koelewijn & Partners bv om de desbetreffende Diensten te leveren, dan wel kan Koelewijn & Partners bv additionele kosten in rekening brengen bij het alsnog leveren van de Diensten. Bedragen die Koelewijn & Partners bv voor deze Diensten aan de Klant conform de Overeenkomst in rekening mag brengen, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd door Klant verschuldigd. De consequenties welke uit het niet of niet tijdig nakomen van één van deze verplichtingen mochten voortvloeien, worden door Klant gedragen.
6.2. Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel feiten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen of wensen, is Koelewijn & Partners bv te allen tijde gerechtigd in overleg met Klant de overeenkomst aan deze omstandigheden aan te passen.
6.3. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bij Klant zullen worden verricht, verplicht deze zich tot het ter beschikking stellen van een dusdanige ruimte dat de werkzaamheden rustig, veilig en ongestoord kunnen plaatsvinden.
6.4. Wij bepalen de wijze waarop en door welke personen de Opdracht wordt uitgevoerd. In situaties waarin het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de Diensten door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd, wordt de toepasselijkheid van de artikelen art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
6.5. Indien hetgeen wij opleveren voor Klant wordt geplaatst op door of namens Klant gecontroleerde Clouddiensten, blijft Koelewijn & Partners bv gerechtigd tot toegang en/of het bewaren van een kopie van hetgeen Koelewijn & Partners bv heeft opgeleverd, zelfs nadat de Overeenkomst is uitgewerkt of dat er geen enkele relatie meer tussen Klant en Koelewijn & Partners bv bestaat, teneinde operationele en/of technische ondersteuning te kunnen bieden.
6.6. Op uw verzoek worden door u ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de Opdracht geretourneerd. Wij houden ter zake van de Diensten een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar ons oordeel relevante stukken, dat ons eigendom blijft.
6.7. Klant garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Koelewijn & Partners bv dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert Klant dat hij (wettelijk) bevoegd is de Diensten af te nemen.
6.8. Klant dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste, ter plaatsing aangeboden of anderzijds ter deling aangeboden advertentie en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist, volledig en actueel is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van Koelewijn & Partners bv. Klant mag niet in de geplaatste advertentie verwijzen naar andere advertenties die niet vermeld staan op de Site. Door het plaatsen van de advertentie en/of bedrijfsinformatie geeft Klant Koelewijn & Partners bv toestemming deze gegevens op de Site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
6.9. Klant is ervoor verantwoordelijk dat de door haar verstrekte materialen en/of informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en aanvaard hiervoor alle aansprakelijkheid.
6.10. Koelewijn & Partners bv behoudt zich het recht voor (de teksten van) advertenties en/of bedrijfsinformatie (waaronder mede begrepen foto- en/of videomateriaal) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Site indien dit naar het oordeel van Koelewijn & Partners bv noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Klant op schadevergoeding en/of restitutie. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

  • De advertentie en/of bedrijfsinformatie is onjuist, onvolledig, niet actueel, niet bestaand en/of niet concreet;
  • De advertentie bevat een verwijzing naar andere - niet op de Site vermelde -advertenties;
  • De advertentie en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden of is anderszins onrechtmatig jegens derden;
  • De advertentie en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code en de AVG.

6.11. De door Koelewijn & Partners bv verstrekte inloggegevens zijn Klant-gebonden en niet overdraagbaar.
6.12. Het is Koelewijn & Partners bv toegestaan aanvullende eisen te formuleren waar in media geplaatste of anderzijds gedeelde informatie aan dient te voldoen waarna deze direct van toepassing is.

7. Uitsluiting

Koelewijn & Partners bv behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met Klant te ontbinden indien Klant op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, de AVG, enige bepaling van Nederlands recht of met de etiquette die Klant op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van Koelewijn & Partners bv om nadere rechtsmaatregelen tegen de Klant te nemen en schadevergoeding te eisen. Bedragen die Koelewijn & Partners bv voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8. Geheimhouding en AVG

8.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel hem tot openbaarmaking verplicht zullen beide partijen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van informatie over elkaars organisaties, alsmede omtrent het project waarbij partijen betrokken zijn. Partijen kunnen elkaar hiervoor een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2. Klant dient zorgvuldig om te gaan met de door Koelewijn & Partners bv verstrekte inloggegevens conform de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden alsmede de AVG.
8.3. In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, zal Koelewijn & Partners bv persoonsgegevens van de Klant verwerken waarop de AVG van toepassing is. Koelewijn & Partners bv verwijst Klant naar het privacyreglement en het cookiereglement van Koelewijn & Partners bv, die op de Site geplaatst zijn en waaruit blijkt op welke wijze Koelewijn & Partners bv met de persoonsgegevens omgaat en op welke wijze Klant gebruik kan maken van de door middel van de AVG toegekende rechten. Indien Klant aan Koelewijn & Partners bv persoonsgegevens verstrekt van derden dient Klant ervoor te zorgen dat deze derden geïnformeerd zijn over de wijze van verwerking alsmede de aanwezigheid van een rechtsgeldige grondslag voor verwerking conform de AVG.
8.4. Klant erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking kan krijgen over vertrouwelijke gegevens van Aspirant-franchisenemers en/of andere partijen. Klant verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Klant zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Aspirant-franchisenemer of andere partij. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV-database.
8.5. Koelewijn & Partners bv verstuurt digitale nieuwsbrieven aan Klant. Klant kan zich te allen tijde zich hiervoor afmelden.
8.6. Koelewijn & Partners bv is gerechtigd de naam van Klant op een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie ter beschikking te stellen.
8.7. Naast de geheimhouding zoals bedoeld in dit artikel, geldt dat zowel Koelewijn & Partners bv en Klant met betrekking tot de gegevens van natuurlijke personen de AVG stipt zullen nakomen en dat de persoonsgegevens telkens naar redelijkheid onder gebruikmaking van de meest recente technieken zijn beveiligd. Afhankelijk van de opdracht en de in dat kader verzamelde persoonsgegevens zullen Koelewijn & Partners bv en Klant kunnen optreden als verwerker of verantwoordelijke of gezamenlijk verantwoordelijk (wisselende rollen).
8.8. Partijen zullen elkaar geen bijzondere persoonsgegevens aanleveren en zullen deze niet voor of namens wederpartij verwerken tenzij Partijen hier een aanvullende verwerkersovereenkomst voor hebben getekend.
8.9. Voor zover Koelewijn & Partners bv en Klant voor de verwerking van voornoemde persoonsgegevens gebruik maken van derden, zal telkens tijdig met de betreffende derden een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan. Partijen verstrekken elkaar bij voorbaat toestemming tot het inschakelen van derden voor zover ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst door de uitvoerende partij nuttig of noodzakelijk wordt geacht waarbij de uitvoerende partij aan de door hem ingeschakelde derde dezelfde of strengere verplichtingen zal opleggen als voor hemzelf uit deze Verwerkersovereenkomst en de verordening voortvloeien en ziet toe op de naleving daarvan door de derde.
8.10. Voor zover de AVG door dan wel Koelewijn & Partners bv, dan wel door Klant niet correct wordt nagekomen, en dat niet correcte nakomen is te wijten aan een toerekenbare tekortkoming, zal de toerekenbaar tekortschietende partij de andere partij voor hieruit voortvloeiende schade vrijwaren en eventuele schade aan de andere partij vergoeden.
8.11. Partijen hebben het recht toe te (laten) zien op de naleving van de hiervoor genoemde maatregelen. Partijen stellen elkaar, indien wederpartij daarom verzoekt, hiertoe in elk geval eenmaal per jaar in de gelegenheid op een door Partijen in gezamenlijk overleg nader te bepalen tijdstip en verder indien één der partijen daar aanleiding toe ziet naar aanleiding van (vermoeden van) informatie- of privacy-incidenten, zulks te (laten) controleren. Partijen zullen eventuele door wederpartij naar aanleiding van een dergelijke controle in redelijkheid gegeven instructies tot aanpassing van het beveiligingsbeleid binnen een redelijke termijn opvolgen.
8.12. De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kwalificeren als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in de AVG.

9. Internetgebruik

Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat wij van elektronische communicatiemiddelen - ongeacht de vorm daarvan - maken in onze contacten met derden. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

10. Overmacht

Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Koelewijn & Partners bv opgeschort en zullen herleven indien nakoming redelijkerwijs weer mogelijk is. Onder overmacht wordt mede verstaan onvoorziene omstandig¬heden met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Koelewijn & Partners bv zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daar¬door onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. Indien Koelewijn & Partners bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is Koelewijn & Partners bv gerechtigd het reeds verleende advies c.q. het te verlenen deel van het advies afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Onderhoud

Koelewijn & Partners bv is gerechtigd haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor voldoen aan wettelijke vereisten, het onderhouden of aanpassen van (onderdelen van) haar systemen, zonder dat hierdoor enig recht van Klant op schadevergoeding jegens Koelewijn & Partners bv ontstaat.

12. Aansprakelijkheid

12.1. De totale aansprakelijkheid van Koelewijn & Partners bv voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat Klant voor de betreffende Overeenkomst gedurende de voorgaande 12 maanden heeft betaald aan Koelewijn & Partners bv, alsmede tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Koelewijn & Partners bv wordt uitbetaald.
12.2. Koelewijn & Partners bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
12.3. De toepassing en het gebruik van haar adviezen en Diensten zijn geheel voor risico van Klant.
12.4. Klant vrijwaart Koelewijn & Partners bv voor alle aanspraken van derden wegens schade als gevolg van een gebrek of tekortkoming in een advies, studie of verrichting die door Klant aan een derde is verstrekt en dat (mede) bestond uit hetgeen door Koelewijn & Partners bv is geleverd.
12.5. Koelewijn & Partners bv is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of andere informatiedragers van Klant, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van Klant zijnde originelen.
12.6. U en/of uw groepsmaatschappijen zullen eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen ons en niet tegen onze (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers
12.7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Koelewijn & Partners bv of haar ondergeschikten.

13. Onderzoeksplicht

13.1. Klant is verplicht bij plaatsing van de advertenties en/of bedrijfsinformatie te onderzoeken of deze gegevens beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is heeft Klant de verplichting om eventuele klachten gemotiveerd per e-mail binnen 8 dagen na de plaatsing van de betreffende advertentie en/of bedrijfsinformatie te zenden aan het adres van de accountmanager van Klant met in de CC info@koelewijn.nl.
13.2. Beantwoordt de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie niet aan de Overeenkomst, dan is Koelewijn & Partners bv ter harer keuze slechts gehouden tot herstel c.q. wijziging van de (tekst van de) advertentie en/of bedrijfsinformatie of vervanging van de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie.

14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Klant dient, het voor de Diensten verschuldigde bedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen volgens de op de factuur, dan wel op anderszins schriftelijk overeengekomen wijze en op andere schriftelijk overeengekomen termijn.
14.2. Klant dient, indien Klant een met ons geplande afspraak niet uiterlijk 24 uur voordat de geplande afspraak zou plaatsvinden heeft afgezegd, de tijd van de geplande afspraak te vergoeden tegen het gebruikelijk geldende uurtarief van de ingeplande personen. Vorenstaande geldt onverkort in de situatie dat op de opdracht een vaste prijs van toepassing is.
14.3. Alle vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
14.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Deze rente is Klant enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Daarnaast is Koelewijn & Partners bv gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Klant niet aan de betreffende betalingsverplichting heeft voldaan.
14.5. Indien Koelewijn & Partners bv genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de betreffende Klant aan Koelewijn & Partners bv worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15 procent te bedragen van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,-.
14.6. Indien voor de uit een overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden vooruitbetalingen aan derden moeten worden verricht, is Koelewijn & Partners bv gerechtigd van Klant vooruitbetaling te verlangen ter grootte van de aan derden te betalen bedragen.
14.7. Indien Klant via automatische incasso het voor de Diensten verschuldigde (deel)bedrag betaalt, dient Klant voor voldoende banksaldo rond de afgesproken incassodatum zorg te dragen.
14.8. Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert Klant van rechtswege in verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van Koelewijn & Partners bv, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar.
14.9. Indien er goede redenen zijn te twijfelen aan het feit dat Klant zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is Klant verplicht op eerste verzoek van Koelewijn & Partners bv zekerheid te stellen in de door Koelewijn & Partners bv gewenste vorm.
14.10. Indien Klant niet binnen 14 dagen voldoet aan het verzoek genoemd in het voorgaande lid, is Koelewijn & Partners bv gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Klant niet aan het verzoek heeft voldaan.
14.11. Koelewijn & Partners bv heeft tegen Klant die niet tijdig heeft betaald, onverminderd haar overige rechten, het recht verdere uitvoering van de opdracht op te schorten; en de opdracht voor zover niet uitgevoerd, zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen, een en ander onverminderd het recht van Koelewijn & Partners bv op vergoeding van schade als gevolg van het ontbinden der orders alsmede de andere in deze Algemene Voorwaarden bepaalde rechten.

15. Duur en (tussentijdse) beëindiging

15.1. Elke Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, met uitzondering van de situaties genoemd in art. 15.2 en 15.5.
15.2. Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen beëindigd worden met een opzegtermijn van 1 maand voor het ingaan van de volgende factuurperiode.
15.3. Elk der partijen heeft tevens het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst.
15.4. Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in art. 15.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Koelewijn & Partners bv ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
15.5. Ingeval 1 van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

16. Personeel

Gedurende één jaar na beëindiging van de opdracht zullen partijen geen arbeidsovereenkomst, onder welke benaming dan ook, sluiten met personeelsleden, die in dienst zijn of zijn geweest bij de andere partij dan wel direct of indirect bij de opdracht waren betrokken, ongeacht of het initiatief tot benadering rechtstreeks van deze persoon afkomstig is, tenzij de andere partij schriftelijk verklaart hiertegen geen bezwaar te hebben.

17. Diversen

Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten waarvan deze Algemene Voorwaarden deel van uit maken is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen in eerste instantie in goed onderling getracht te worden opgelost en indien dat niet lukt vervolgens worden voorgelegd aan de rechtbank in het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Koelewijn & Partners bv aangepast worden. Koelewijn & Partners bv adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.