Franchise verdienmodel

Het Franchise verdienmodel

Met het Franchise Exploitatie Model© weet u het verdienpotentieel van uw franchiseformule voor u én uw franchisenemers

Wanneer u een franchiseorganisatie op wil zetten is het van groot belang om te berekenen of er voldoende verdienpotentieel is voor u als franchisegever én uw toekomstige franchisenemers. Franchise is immers een vorm van commerciële samenwerking die voor beide partijen een gezond rendement moet opleveren. Om u hierbij inzicht te geven heeft Koelewijn & Partners een rekenmodel ontwikkeld, namelijk het Franchise Exploitatie Model©. Met de uitkomst van dit rekenmodel brengt u het verdienpotentieel in kaart en kunt u uw vergoedingenstelsel vastleggen.

Het verdienpotentieel van uw franchiseorganisatie

Het Franchise Exploitatie Model© ondersteunt het maken van financiële en strategische keuzes voor de op te zetten samenwerking. Voordat u begint aan franchising is het belangrijk om te weten hoeveel u in franchise zal moeten investeren, wat de doorlopende kosten zijn en hoe hoog de verwachte opbrengsten. Het is niet alleen belangrijk dat dit inzichtelijk wordt voor u als franchisegever, maar ook voor uw toekomstige franchisenemers. Bij het opstellen van dit rekenmodel hanteren wij de relevante historische financiële gegevens van uw organisatie gecombineerd met reële marktverwachtingen.

Het Franchise verdienmodel voor de franchisenemer

Als een franchisenemer interesse toont in uw franchiseorganisatie zal zijn of haar eerste vraag zijn: "Wat kost het en wat levert het op". Ofwel "Wat is mijn verwachte omzet en rendement?". Nu adviseren wij u als franchisegever hierover geen prognoses af te geven. Het is echter wel uw zorgplicht om alleen een franchisenemer bij uw franchiseformule aan te sluiten als er een reële verwachting is dat de onderneming rendabel zal zijn. Dit maakt het rekenmodel inzichtelijk door de investering, doorlopende kosten en verwachte omzet in kaart te brengen. Bij een investering door de franchisenemers kunt u denken aan betaling van de entree fee, verbouwing, inventaris en werkkapitaal. Doorlopende kosten zijn bijvoorbeeld personeel, huur, inkoop, marketing en kantoorkosten. Gecombineerd met de verwachte meerjarige omzetontwikkeling wordt de exploitatie en het groeiscenario van de franchisenemer inzichtelijk.

Het Franchise verdienmodel voor de franchisegever

Als u franchisegever wordt, veranderd uw rol. U zult een centrale organisatie moeten neerzetten die aanvullende kosten met zich meebrengt. Ook voor u als franchisegever brengen we met het rekenmodel in kaart wat uw verwachte investering, kosten en omzet zal zijn. Denk bij investering aan onze ondersteuning, de ontwikkeling van marketingmateriaal, het opzetten van een pilot, et cetera. Uw doorlopende kosten zullen voornamelijk gebaseerd zijn op het ondersteunen van uw franchisenemers en het doorontwikkelen van uw franchiseformule. Denk hierbij aan marketing-, automatisering-, opleiding- en algemene kosten. De verwachte omzet is de omzet die u ontvangt van uw franchisenemers gecombineerd met de verwachte groei van het aantal franchisenemers per jaar. De ontvangen vergoedingen van franchisenemers is de laatste factor die we bepalen in het rekenmodel.

Het vergoedingenstelsel bepalen via het Franchise Exploitatie Model©

De koppeling tussen franchisegever en franchisenemers in dit rekenmodel maakt het mogelijk een passend vergoedingensysteem vast te stellen. Voorbeelden van verschillende vergoedingen zijn:

Entree fee
Een entree fee, ook wel entreevergoeding genoemd, wordt in rekening gebracht aan uw franchisenemers als vergoeding voor de investeringen die de franchiseorganisatie heeft gedaan voor de ontwikkeling van de franchiseformule en de werving van nieuwe ondernemers. Voorbeelden hiervan zijn naamsbekendheid, begeleiding bij het openen van de franchisevestiging, opleiding voor de franchisenemer en het geven van een werkgebied.

Franchise fee
De franchise fee, ook wel genoemd franchisevergoeding of royalty, is bedoeld ter dekking van de diensten die de centrale organisatie aan de franchisenemer levert. Tevens zit in de franchise fee een winstcomponent voor de franchisegever. Essentieel voor het creëren van continuïteit van de centrale organisatie.

Marketing fee
De marketing fee, ook wel genoemd marketingvergoeding en promotiefee, is bedoeld ter dekking van de kosten voor het landelijk en/of lokale reclame- en promotiebeleid.

Automatisering fee
De automatisering fee, ook wel genoemd automatiseringsvergoeding, is bedoeld ter dekking van de automatiseringskosten van de franchiseformule.

Distributie fee
De distributie fee is een stukje marge wat de franchisegever verdiend op producten die de franchisenemer via de franchisegever inkoopt.

Resultaat van het Franchise Exploitatie Model©

Het Franchise Exploitatie Model© zal uitvoerig besproken worden tijdens een aantal afspraken. Bij afronding van het Franchise Exploitatie Model© zijn de investering- en exploitatiescenario’s uitgewerkt en is het vergoedingenstelsel bepaald. Dit geeft een totaalbeeld van het win vermogen voor de centrale organisatie én voor de franchisenemers. Hierna ben u klaar om dit, samen met het Franchise Business Plan te vertalen naar de franchise contract(en) en het franchisehandboek!