Keuzes

Wat is er nodig om uw franchiseformule te versterken?

Innovatie binnen uw organisatie is van cruciaal belang om uw franchiseformule te versterken. Word Master in franchise!

Franchisenemers sluiten zich aan bij een franchiseorganisatie vanwege de kant-en-klare processen, technologieplatforms en uniforme marketingactiviteiten. Op een gegeven moment zijn franchisenemers hieraan gewend en kan het een uitdaging zijn om veranderingen binnen een franchiseorganisatie te versnellen. Het omarmen van innovatie binnen een franchiseomgeving is echter van cruciaal belang voor succes op de lange termijn. Daarom blijft het van belang om de franchiseformule te versterken. Er zijn 5 innovatiestrategieën die u kunt implementeren binnen uw franchiseorganisatie.

  1. Werk zoveel mogelijk samen 
  2. Zorg voor transparantie
  3. Omarm chaos en vier mislukkingen
  4. Stop nooit met leren
  5. Voeg waarde toe richting de consument

Deze 5 strategieën helpen u om innovatie door te voeren binnen uw franchiseorganisatie op alle facetten van de bedrijfsvoering en kan u uw franchiseformule versterken. Door middel van innovatie zorgt elke respecterende franchiseorganisatie ervoor dat zij “Master in franchise” zijn. Innovatie is benodigd op elke onderdeel van de bedrijfsvoering. Hiermee kunnen wij u helpen met onze masterclasses!

Wilt u uw franchiseformule versterken?

Uw franchiseformule is enige tijd geleden opgezet en er hebben inmiddels een aantal franchisenemers besloten om zich aan te sluiten bij uw franchiseformule. Om een volgende stap in professionalisering te kunnen maken is het van belang om regelmatig de gehele franchiseformule aan de actualiteit te laten toetsen en te beoordelen op volledigheid. Zijn de huidige franchisesamenwerkingsafspraken nog wel passend op de huidige situatie? Door het regelmatig doen van een check-up of het vernieuwen van de franchisesamenwerking, versterkt u de franchiseformule.

Uw franchiseformule versterken op papier is van essentieel belang, maar de interne communicatie heeft ook een belangrijke functie hierin. Hoe verloopt uw franchiseoverleg momenteel en bent u wellicht al toe aan het opzetten van een franchiseraad? En heeft u alle tools tot uw beschikking om de communicatie snel, overzichtelijk en digitaal te laten verlopen? Als gevolg hiervan is het ook zeer belangrijk om de tevredenheid en prestaties van de franchisenemers te toetsen. Dit kan bijvoorbeeld via een Franchise Performance Scan of het bieden van extra training.

Zoals u kunt lezen en wellicht al merkt in uw dagelijkse bedrijfsvoering, staat de ontwikkeling van de franchiseorganisatie niet stil. Durft u als franchisegever te garanderen dat alle onderdelen van de bedrijfsvoering duidelijk zijn beschreven? Zijn ook al deze processen en procedures volledig actueel en zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht, waardoor het optimale resultaat wordt behaald? Is het antwoord hierop geen volmondig ‘ja’, dan helpen wij u graag verder. Door middel van onze masterclasses maken we inzichtelijk op welke onderdelen van de bedrijfsvoering er verbeteringen mogelijk zijn en helpen we u een “Master in franchise” te zijn. Kortom, voor elke ontwikkeling in uw organisatie kunnen we u met raad en daad bijstaan!

Master in franchise

Maak kennis met onze masterclasses:

Masterclass strategie

Het succes van een franchiseorganisatie staat of valt met een duidelijke missie, visie en heldere kernwaarden. Om dit te borgen zijn concrete doelstellingen en KPI’s onmisbaar. Deze versterken het fundament van uw franchiseformule. In deze masterclass gaan we deze gezamenlijk (door)ontwikkelen.

Masterclass strategie
Masterclass strategie

Masterclass cultuur & structuur

Een nog succesvollere franchiseorganisatie, waarin de samenwerking tussen afdelingen en medewerkers optimaal is? Dit kan met inzicht in de cultuur en structuur. Tijdens deze masterclass ligt de focus op de verdeling van taken, bevoegdheden, competenties en verantwoordelijkheden van betrokkenen. Zit iedereen nog steeds op de juiste plek nu de franchiseorganisatie is doorgegroeid?

Masterclass cultuur & structuur
Masterclass cultuur & structuur

Masterclass marketing

Hoe kunnen de twee krachten, landelijke en lokale marketing, het beste met elkaar verbonden worden? Door planning, communicatie en samenwerking! In deze masterclass gaan we het succes meten van de huidige marketing gerelateerde taakverdeling. Ook wordt gezamenlijk de meest succesvolle verdelingen tussen franchisegever en franchisenemer opgesteld.

Masterclass marketing
Masterclass marketing

Masterclass e-commerce

Een goede e-commerce mix kan zowel de franchiseformule, als de franchisenemer, sterker maken. Het volledige principe van franchising is immers gebaseerd op het onderling verdelen van werkzaamheden, kosten en opbrengsten tussen franchisegever en franchisenemers. Echter is het implementeren van een juiste en efficiënte e-commerce strategie complex. Hier hebben wij veel ervaring mee en tijdens onze masterclass delen we onze kennis hierover.

Masterclass e-commerce
Masterclass e-commerce

Masterclass juridisch

De fundering van een succesvolle franchiseorganisatie is gebaseerd op goede en kwalitatieve juridische documenten. Zijn deze aanwezig en up to date? We helpen u graag bij het (door)ontwikkelen van de geheimhoudingsverklaring, het Precontractueel Informatie Document, de franchiseovereenkomst, verwerkersovereenkomst, onderhuurovereenkomst, etc. Maar denk ook aan een Reglement voor uw Franchiseraad en/of Franchisevereniging.

Masterclass juridisch
Masterclass juridisch

Masterclass business intelligence

Het kunnen beschikken over de juiste informatie is cruciaal voor franchiseorganisaties om gericht en op de juiste zaken te kunnen sturen. Hoe wordt de kwaliteit en het succes van de franchiseorganisatie binnen de franchiseformule op dit moment gemeten? ICT en procedures zijn hierin onlosmakelijk verbonden met elkaar. We helpen u binnen deze masterclass om dit goed in te richten, maar ook op een juiste manier te kunnen vergelijken en te implementeren binnen de franchiseorganisatie.

Masterclass business intelligence
Masterclass business intelligence

Masterclass financiën

Is het huidige financiële model rendabel genoeg of zijn er andere interessante financiële modellen mogelijk? Wellicht zijn er opties om het huidige rendement van de franchiseonderneming te verbeteren. Een andere mogelijkheid is het rendement van franchisegever verhogen via groei in aantal vestigingen. Diverse opties zullen besproken worden tijdens de masterclass.

Masterclass financiering
Masterclass financiering

Masterclass groei & expansie

Als men denkt aan groeien binnen een franchiseorganisatie, wordt er al snel gedacht aan het werven van nieuwe franchisenemers. Dit hoeft niet altijd de beste (of enige) optie te zijn. Binnen deze masterclass lichten we de verschillende groeistrategieën en de problematiek rondom locatiekeuze en werkgebieden binnen franchise toe.

Masterclass groei & expansie
Masterclass groei & expansie

Masterclass werving

Er zijn vele online en offline marketingstrategieën om franchisenemers te werven. Elke franchiseorganisatie is anders en vereist een op maat gemaakte werving strategie. In onze masterclass werving nemen we alle mogelijke opties door om te werken naar een op maat gemaakt wervingsplan voor uw franchiseformule. 

Masterclass werving
Masterclass werving

Masterclass selectie

Zodra de leads binnenkomen is een snel en effectief selectieproces essentieel. Is uw werving- & selectieproces op orde om binnen de concurrerende franchisebranche te slagen? Tijdens onze masterclasses 'matchen” wij uw selectieproces en de verschillende opties en hun consequenties.

Masterclass selectie
Masterclass selectie

Masterclass franchisemanagement

Na het vinden van franchisenemers, is het van uitermate belang om franchisenemers te behouden en te inspireren. Dit kan gerealiseerd worden door het bieden van de juiste trainingen en bezoeken vanuit het franchisemanagement. Ook is de juiste tone of voice en frequentie van communicatie essentieel. Tijdens onze masterclasses optimaliseren we gezamenlijk dit proces.

Masterclass franchisemanagement
Masterclass franchisemanagement

Masterclass franchiseoverleg

Zijn de huidige overlegstructuur en vormen van overlegorganen passend binnen uw franchiseorganisatie? Of is uw franchiseorganisatie zodanig gegroeid dat een franchiseraad of franchisevereniging opgericht zal moeten worden? We delen graag onze kennis hierover in de masterclass franchiseoverleg.

Masterclass franchiseoverleg
Masterclass franchiseoverleg

Masterclass internationale expansie

Ambitie om uw franchiseorganisatie uit te rollen buiten Nederland? Wellicht via het olievlek principe of vanwege andere strategische keuze? Via direct-franchise of via een master constructie? Tijdens onze masterclass komen we erachter wat het beste bij uw franchiseorganisatie past.

Masterclass internationale expansie
Masterclass internationale expansie

Het Koelewijn Kompas

Voor bestaande franchiseformules biedt het Kompas helder inzicht in de mogelijkheden om de organisatie naar een hoger niveau te tillen, resulterend
in meer groei en een beter rendement.

Het Kompas biedt duidelijke handvatten om uw formule verder te optimaliseren.

Het Koelewijn Kompas
Het Koelewijn Kompas