Franchiseraad

Het opzetten van de franchiseraad

Het opzetten van een franchiseraad vergt voorbereiding, een voorbereidingscommissie, een franchiseraad reglement en verkiezingen. Hier helpen we je graag mee!

Wat is een franchiseraad?

De franchiseraad is het centrale overlegorgaan tussen franchisegever en de franchisenemers. Een franchiseraad wordt vaak geïnstalleerd als het aantal franchisenemers zodanig toeneemt, dat het centrale overleg stroef begint te verlopen. Een grote groep franchisenemers, met veel meningen, maakt het lastig om slagvaardig besluiten te nemen. De franchiseraad bestaat uit een afvaardiging van de centrale organisatie en een afvaardiging van de franchisenemers. Alle franchisenemers kunnen nog steeds advies geven, maar dan via de franchiseraad. Het advies kan gaan over vrijwel alle aspecten van de franchiseformule: formulebeleid, marketing & promotiebeleid, verbetermanagement, expansie, ontwikkelingen binnen het vakgebied, productinnovaties, et cetera.

Frequentie van franchiseraad overleg

De franchiseraad wordt bij de meeste franchiseorganisaties tenminste 4 keer per jaar bijeengeroepen. Vaak onder voorzitterschap van de franchisegever. Afhankelijk van de snelheid van verandering binnen de formule en de markt kan een andere frequentie beter zijn. Een franchisegever kan ook een derde partij inschakelen die het voorzitterschap op zich neemt. In deze vergadering geeft de franchisegever onder andere toelichting op het gevoerde beleid en plannen voor de toekomst. De franchiseraad functioneert in de meeste gevallen als beleidsadviesraad waarbij informatie wordt uitgewisseld. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt normaliter altijd bij de centrale organisatie van franchisegever.

Franchiseraad reglement

Het functioneren van de franchiseraad is idealiter vastgelegd in een reglement, veelal opgesteld door de franchisegever in overleg met de franchisenemers. In dit reglement worden onder meer de volgende zaken geregeld: samenstelling en aantal leden (franchisenemers en franchisegever), (her)benoeming van de leden van de franchiseraad, verkiezing procedures, hun bevoegdheid en de benoemingstermijnen, vergaderonderwerpen, vergadermomenten/-frequentie, wijze van verslaglegging, wijze van besluitvorming en de communicatie hierover.

Voorbereidingscommissie

Vaak wordt er een voorbereidingscommissie ingericht wanneer besloten is om een franchiseraad op te zetten. Allereerst wordt er op een centrale franchisenemersbijeenkomst kenbaar gemaakt dat er de wens is om een franchiseraad op te richten. Via deze weg kunnen de franchisenemers aangeven of ze wel of geen onderdeel van de commissie willen zijn. Met samenwerking van de voorbereidingscommissie wordt het franchiseraad reglement ontwikkeld. Alle franchisenemers zullen uiteindelijk via een enquête hun stem uitbrengen of het franchiseraad reglement akkoord is.

De franchiseraad verkiezing

Als het franchiseraad reglement de goedkeuring heeft gekregen van de meerderheid van de franchisenemers kan de verkiezing beginnen. Er zal eerst een termijn zijn waarin de franchisenemers zich kandidaat kunnen stellen voor de franchiseraad. Vervolgens krijgen kandidaten de kans om zichzelf te pitchen; waarom zijn zij geschikt voor de franchiseraad? Het verkiezingsproces zorgt ervoor dat de franchisenemersvertegenwoordiging een goede draagkracht heeft binnen de groep franchisenemers. Tijdens de stemming (online of tijdens een franchisenemersbijeenkomst) wordt de definitieve franchiseraad gekozen en geïnstalleerd.

Een succesvolle franchiseraad

Zoals je kunt lezen komt er meer bij kijken dan alleen het vinden van franchisenemers die zich willen aanmelden voor de franchiseraad. Bij het oprichten van een franchiseraad zorgt Koelewijn & Partners ervoor dat er aan alle voorwaarden voor succes wordt voldaan. Interesse? We helpen je graag!