Franchise check-up

Franchise check-up: Actualiseer & optimaliseer jouw franchiseorganisatie

Weet je niet zeker of jouw franchiseprocessen en/of documenten nog up to date zijn? Laat ons dan een Franchise check-up uitvoeren!

Wil je jouw franchiseformule aan de actualiteit toetsen en beoordelen op volledigheid? Ben je ook benieuwd of jouw documenten en processen nog passen bij de eisen die op dit moment door franchisenemers en de wetgever gesteld worden? Dan is een franchise check-up wellicht iets voor jou. Met een franchise check-up maakt je jouw franchiseformule toekomstbestendig en krijgt je handvatten om het rendement en de kwaliteit verder te verbeteren. Een franchise check-up is altijd maatwerk. Indien je interesse hebtin een volledige check-up dan beslaat deze de volgende onderdelen:

Interne bedrijfsprocessen

Een professionele franchiseorganisatie dient minimaal eens in de drie jaar het functioneren van de centrale organisatie grondig onder de loep te nemen. Onze FranScan® is hiervoor een uitgelezen instrument. Het is een inhoudelijke checklist toegespitst op jouw franchiseformule die uitgezet wordt binnen de organisatie van de franchisegever. Op deze manier krijgen we snel en eenvoudig inzicht in jouw huidige interne processen. Onze franchise consultants identificeren vervolgens de vlakken waar verbetering mogelijk is en gaan vervolgens aan de hand van de FranScan® met je in gesprek. Waar mogelijk geven we direct concreet advies.

De volgende essentiële deelgebieden worden o.a. besproken:

  • Marketing
  • Interne organisatie
  • Taakverdeling binnen de samenwerking
  • Expansiestrategie
  • Financiën
  • Juridische aspecten

Check-up van de financiële afspraken

Met behulp van het Franchise Exploitatie Model brengen we de impact van de huidige financiële afspraken in kaart. De basis hiervoor is het franchisevergoedingenstelsel. Dit combineren we met de ervaringscijfers die jouw organisatie heeft, waaronder gemaakte en geplande investeringen, kosten en opbrengsten. Zo maken we het individuele verdienmodel van zowel franchisegever als franchisenemer inzichtelijk. De koppeling tussen het rendement van franchisegever en franchisenemers maakt het tevens mogelijk om te beoordelen of het huidige vergoedingenstelsel nog steeds in balans is.

Franchise handboek

Het franchise handboek behoort de spil van elke franchiseorganisatie te zijn en is per definitie een dynamisch onderdeel van de franchiseformule. Ons advies is dan ook het handboek minimaal één keer per jaar, maar liefst doorlopend, te actualiseren. Mede afhankelijk van de snelheid waarmee ontwikkelingen in de franchiseformule zich voor doen. Wij kunnen door middel van het doornemen van de inhoud beoordelen of jullie handboek volledig is en aan de actualiteit voldoet.

Daarnaast voeren we een consistentie check uit op de inhoud van het franchise handboek met het franchise contract, vanwege de juridische koppeling die tussen beide documenten bestaat. Desgewenst kunnen we jullie adviseren over het realiseren van een gespecialiseerd online handboeken- en communicatiesysteem voor eenvoudiger onderhoud en beter intern kwaliteitsmanagement.

Franchise contract

Contractuele afspraken worden op een bepaald moment gemaakt op basis van het concept en met de kennis van dat moment. In de loop der tijd, onder invloed van toen nog niet voorziene omstandigheden, is het vaak nodig afspraken te wijzigen. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe wetgeving of vanwege wijzigingen in de formule en de wijze van samenwerken.

Het is daarom belangrijk de franchiseovereenkomst met enige regelmaat te laten checken en aan te passen aan de veranderingen in de praktijk. Een logisch moment om het aangepaste franchise contract in te voeren is bij afloop van de contractperiode met een franchisenemer. Dit is het moment wanneer franchisegever en franchisenemer normaliter voor de daarop volgende periode een nieuwe overeenkomst aangaan. Het is daarbij van belang dat er wederzijds vertrouwen bestaat. Het vernieuwde contract zal dan een duidelijke voortzetting zijn van de eerdere versie met voor beide partijen logische en redelijke aanpassingen. 'Onredelijk bezwarende' wijzigingen mogen in principe niet voorkomen.

Wil je dat jouw franchiseovereenkomst alleen wordt getoetst aan de Franchisewet? Wellicht is onze Franchisewet check-up dan iets voor jou.

Resultaat franchise check-up

De afronding van de franchise check-up is een advies inzake de verdere aanpak en professionalisering van de franchiseformule, franchiseorganisatie en franchiseprocessen, alsmede een plan van aanpak voor de realisatie. Oftewel, wat kan of moet verbeterd of aangepast worden om duurzaam succesvol te blijven in franchise. Het plan van aanpak geeft tevens het geadviseerde tijdspad c.q. temporisering aan van de benodigde acties aan. Waar mogelijk geven we uiteraard direct advies om 'quick wins' te realiseren.